OGŁASZAMY NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 

   

 

 • Kierownik Muzeum 
 • Przewodnik, animator kultury – 2 osoby 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.08.2023 r. do godz. 16.00  z dopiskiem na kopercie:  Nabór  na stanowisko  – Kierownik Muzeum lub Przewodnik, animator kultury

 1. osobiście w Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów w godzinach 9.00 -18.00 lub
 2. pocztą na adres – Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów
 3. pocztą elektroniczną na adres rezerwacje@muzeumsliwki.pl

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nazwa stanowisko pracy: Kierownik Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie

Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów (ekonomia, turystyka, animacja kultury, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna lub pokrewne)

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych

4) doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu kultury, sztuki, wydarzeń artystycznych

5) tworzenie i realizacja strategii sprzedaży produktu turystycznego

6) umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem, praca pod presją czasu

7) dyspozycyjność i motywacja do pracy, wysoka kultura osobista

8) zaangażowanie i pasja do tworzenia Instytucji Kultury

9) zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów

10) dobra znajomość obsługi komputera (word, excel, power point), urządzeń biurowych i audiowizualnych, poczty elektronicznej, obsługa epuap, znajomość archiwizacji dokumentów, min. podstawowa komunikacja w  j. angielskim

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

1) kurs przewodnika świętokrzyskiego, opiekuna wycieczki, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

2) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się

3) zaangażowanie w rozwój Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie

4) umiejętność prowadzenia samodzielnej animacji kulturalno- oświatowej, plastycznej, muzycznej, socjoterapeutycznej, rękodzielniczej i innych

5) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych

6)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

7) prawo jazdy kat. B.

 

Zakres obowiązków pracownika na stanowisku – Kierownik Muzeum:

– zarzadzanie obsługą  ruchu turystycznego  w Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie

– tworzenie i realizacja strategii sprzedaży produktu turystycznego

– współpraca z biurami podróży i firmami zewnętrznymi

– wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych takich jak festiwale, warsztaty, koncerty, odczyty, wystawy, konkursy, festyny, konferencje, szkolenia itp.

– tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej

– poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne

– współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych, szkoleniowych, rozrywkowych a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, wspierającymi działalność obiektu

– nawiązywanie kontaktów z odbiorcami i dostosowanie oferty muzeum  do ich potrzeb

– nadzór nad sprzedażą biletów – obsług kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych oraz sklepu z pamiątkami (wystawianie faktur, wydawanie paragonów)

– obsługa systemu rezerwacji

– wykonywanie innych poleceń wyznaczonych przez przełożonego

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV)

2)      list motywacyjny

Nazwa stanowisko pracy: Przewodnik/animator kultury

Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów (animacja kultury, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna)

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

3) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury; ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych

4) doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu kultury, sztuki, wydarzeń artystycznych

5) dyspozycyjność i motywacja do pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w grupie

6) zaangażowanie i pasja w tworzenie Instytucji Kultury

7) zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów

8) dobra znajomość obsługi komputera (word, excel, power point), urządzeń biurowych i audiowizualnych, poczty elektronicznej, obsługa epuap, znajomość archiwizacji dokumentów

9) umiejętność obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego i wystawiania faktur

10) umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

 

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

1) kurs przewodnika świętokrzyskiego, wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opiekuna wycieczki, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

2) wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odpowiedzialność, operatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie

3) zaangażowanie w rozwój Muzeum Śliwki. Manufakura Śliwki w Czekoladzie

4) umiejętność prowadzenia samodzielnej animacji kulturalno- oświatowej, plastycznej, muzycznej, socjoterapeutycznej, rękodzielniczej i innych

5) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych

6)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

7) prawo jazdy kat. B.

 

Zakres obowiązków pracownika na stanowisku – Przewodnik po obiekcie, animator kultury:

– obsługa ruchu turystycznego  w Muzeum Śliwki, Manufaktura Śliwki w Czekoladzie

– obsługa systemu rezerwacji

– animowanie i organizowanie życia kulturalnego

– wsparcie przy organizacji imprez kulturalnych takich jak festiwale, warsztaty, koncerty, odczyty, wystawy, konkursy, festyny, konferencje, szkolenia itp.

– tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej muzeum

– poszukiwanie i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wszelkie przedsięwzięcia kulturalne

– współpraca z artystami i innymi wykonawcami imprez kulturalnych, szkoleniowych, rozrywkowych a także ze sponsorami i wszelkimi innymi osobami, które wspierają działalność obiektu

– nawiązywanie kontaktów z odbiorcami i dostosowanie oferty instytucji do ich potrzeb

– sprzedaż biletów – obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, obsługa sprzedaży sklepu z pamiątkami

– wystawianie faktur, wydawanie paragonów

– wykonywanie innych poleceń wyznaczonych przez przełożonego

 

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Nabór na wolne stanowisko pracy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest: Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie, Rynek 21, 28-225 Szydłów w imieniu, którego zadania wykonuje Właściciel.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: rezerwacje@muzeumsliwki.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. przeprocedowania naboru na stanowisko kierownik Muzeum Śliwki, przewodnik, animator kultury

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 1. realizacji zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. publikowania wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) Uczestnika konkursu za pośrednictwem wszelkich mediów – na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie wizerunku również szeroki krąg odbiorców zainteresowanych działalnością Muzeum Śliwki. Manufaktura Śliwki w Czekoladzie.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 3. a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 4. b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. e) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy – kierownik Muzeum Śliwki, przewodnik, animator kultury

VIII. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana/dzieci danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.