Regulamin

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.stolicasliwki.pl/   prowadzony jest przez Purple Valley sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowie (28-225) Rynek 21 wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732427, NIP 8661739108 REGON: 380250745

1.2.   Definicje:

1.2.1.     KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego stolicasliwki.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

1.2.2.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego stolicasliwki.pl.

1.2.3.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.4.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.2.5.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.2.6.     KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.7.     NEWSLETTER –  informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających.

1.2.8.     PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.2.9.   SKLEP INTERNETOWY – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.stolicasliwki.pl

1.2.10.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Purple Valley sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowie (28-225) Rynek 21 wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732427, NIP 8661739108 REGON: 380250745

1.2.11.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym. Umowa jest zawierana zgodnie postanowieniami polityki prywatności sklepu

1.2.12.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługa realizowana jest zgodnie z  postanowieniami polityki prywatności sklepu.

1.2.13.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.2.14.   USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.2.15.   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

1.3.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego stolicasliwki.pl, składania zamówień na Produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania ceny sprzedaży, uprawnienia do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyłączeniem pkt. 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.5. Przeglądanie Produktów w Sklepie Internetowym stolicasliwki.pl nie wymaga rejestracji.

1.6. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.7. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: I/5/A/19/18 z 28.01.2022 zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, I/5/B/20/18 z 28.01.2022 zawierających między 4,5% a 18% alkoholu i I/5/C/21/18 z 28.01.2022 zawierających pow. 18% alkoholu na sklep z produktami żywnościowymi i pamiątkami ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.  W Sklepie Internetowym stolicasliwki.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.     Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę –wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@purplevalley.pl lub też pisemnie na adres: Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

2.1.2.     Formularz Zamówienia – dodanie produktu do koszyka rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2.1.3.     Newsletter – korzystanie z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na usługę można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@purplevalley.pl lub też pisemnie na adres: Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

2.2.  Do korzystania ze Sklepu Internetowego stolicasliwki.pl, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.3Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz niezakłócający jego funkcjonowania a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

2.4Usługodawca może pozbawić lub ograniczyć dostęp do Sklepu Internetowego oraz pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do składania Zamówień, w następujących przypadkach: Podania przez klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów, działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego tj. np. poprzez uporczywe składanie Zamówień oraz uporczywe nieodbieranie zamówionych Produktów.

2.5.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  info@purplevalley.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.6. Usługi elektroniczne są realizowane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności sklepu.

  1. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. W celu realizacji zamówienia w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Klienta; imię i nazwisko/nazwa firm, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (e-mail),numer telefonu kontaktowego, a przypadku klientów niebędącymi konsumentami niezbędne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest sklep położony w Szydłowie 28-225, Rynek 21.

3.2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego stolicasliwki.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta, oraz od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Łączny koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazana jest w koszyku przez złożeniem zamówienia.

3.3. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym stolicasliwki.pl

3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez formularz zamówienia. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. stolicasliwki.pl, dokonać wyboru Produktów oraz ich ilości, a następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.4.2. Wybór zamawianych produktów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

3.4.3. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4.4. Po dodaniu wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające przedmiot zamówienia, jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów, w tym koszty dostawy i jeżeli występują koszty dodatkowe oraz metodę wybranej płatności, czasu i sposobu dostawy.

3.4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

3.4.6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym umowy sprzedaży.

3.4.7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru zawierającego napoje alkoholowe przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu celem dalszej odsprzedaży. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletniości Klienta Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego.

3.4.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o zawarciu umowy sprzedaży.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz dołączenie do przesyłki wydruku potwierdzenia zamówienia oraz faktury VAT. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

3.6. Na stronie Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach.  Korzystanie z promocji może być  uzależnione od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.   Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, chyba że regulamin promocji będzie stanowił inaczej.

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Klient z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży ma możliwość uiszczenia ceny wg udostępnionych przez Sprzedającego następujących sposobów płatności:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Numer rachunku MBank: 36 1140 2004 0000 3802 7770 1399

4.1.3.     Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.

4.2.         Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy jej odbiorze.

  1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU ZAMÓWIENIA

5.1. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.

5.2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia lub anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

5.3. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne formy dostawy zamówienia oraz koszty dostawy Zamówienia dostępne dla Klienta na podstronie „Koszt Dostawy” Sklepu Internetowego dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Zamówienia, wydanie towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.

5.5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Obiór osobisty dostępny jest po adresem: Butik Śliwkowy Stary Ratusz, ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów, w godzinach 9:00 do 16:00 w dni robocze. Sprzedawca zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie nietrzeźwej. W przypadku odbioru towaru zawierającego alkohol, Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej towar.

5.6. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub przygotowanie towaru do gotowości do odbioru osobistego przez Klienta nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli towar będzie dostępny na magazynie. W przypadku braku towaru na magazynie Klient składający zamówienie zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

  1.     REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1.  Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu Cywilnego,  tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres” info@purplevalley.pl

6.3. Sprzedawca  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

6.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.  W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

6.6.  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą otrzymania zrealizowanego zamówienia lub otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowane zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach lub z dniem w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres” info@purplevalley.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do zamówienia lub wydrukować wzór dostępny pod linkiem:

https://stolicasliwki.pl/wp-content/uploads/formularz-reklamacyjny.pdf

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.8. Sprzedawca dokona zwrotu należności, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

6.9.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

6.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

6.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenie, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenie jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3.  Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części również niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem z chwilą wydania przewoźnikowi Produktu przez Sprzedawcę.  Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie.

7.5. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest sprawdzić przesyłkę przed odbiorem od przewoźnika przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.7.  Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 200 złotych brutto. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

7.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

  1. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

8.2.  Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

8.3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.3.1. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądania w zakresie powyższych praw może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@purplevalley.pl lub też pisemnie na adres Purple Valley Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 28-225 Szydłów.

8.4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

8.5. Szczegółowe dane na temat przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera polityka prywatności.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.